A részképesség gyengeséggel rendelkező gyermekeknek speciális olvasástanítási eljárásra van szükségük, melyet Meixner-módszerként ismerünk és alkalmazunk. A terápiának fontos alapelve, hogy ahhoz a szinthez kapcsolódva kell a fejlesztést elkezdeni, illetve ott kell folytatni, ahol a gyermek még biztonsággal mozog, mert csak így válik számára lehetségessé az eredményes feladatvégzés. Az alacsonyabb szintek erősítésével, újratanulásával pozitívan befolyásolhatjuk a magasabb rendű, bonyolultabb funkciók elsajátítását.

A Meixner-módszer sajátosságai

A módszer gyógypedagógiai terápiás indíttatású.

Maximálisan alkalmazkodik a diszlexiás, vagy diszlexia-veszélyeztetett gyermek egyéni haladási tempójához.

A hang, látás, mozgás egységéből adódóan feltétele a beszédhangok helyes ejtése.

A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít.

Más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit.

 

A Meixner-módszer alapelvei

Az aprólékosan felépített fokozatosság elve (a tananyag apró lépésekre bontása, sok ismétléssel).

A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolatának kialakítása (akusztikus, vizuális, beszédmotoros).

A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése.

A gondolkodás merevségének elkerülése.

Csak pozitív megerősítést, fejlesztő értékelést alkalmaz „elfogadva követel”.

 

Az olvasástanítás előtt végzett fejlesztő gyakorlatok

Beszédfejlesztés:

- szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása,

- mondatgyakorlatok alkalmazása.

Beszédmozgás tudatosítása:

ajakmozgások megfigyelése,

zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése.

Iránygyakorlatok:

mozgásirányok megfigyelése,

írásgyakorlatok mozgással,

olvasás iránya, sorváltás,

téri relációk megfigyelése,megnevezése,

tájékozódás a vonalrendszerben.

Az olvasás tanítás lépései

Betűtanítás:

a homogén gátlást kerülő betűsorrend alapján, az egymással vizuálisan, akusztikusan, motorosan felcserélhető betűk távol tanítása egymástól,

magánhangzók tanítása a beszédmozgás tudatosításával,

mássalhangzók tanítása hangutánzással.

Összeolvasás tanítása:

betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok olvasása,

az összeolvasás „játékos szituációban” történik,

szótagok felismerése,

betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal,

jelentés felismertetése.

Szavak olvasása szótípusok alapján:

2-2 betűből álló nyitott szótagok (lá-da),

3 betűből álló zárt szótagok (mos),

2-3 betűből álló nyitott-zárt szótagok (lá-bas),

3-2 betűből álló zárt-nyitott szótagok (bál-na),

3-3 betűből álló zárt-zárt szótagok (raj-zol)

Mondatok olvasása:

Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok olvasása.

Szavakból mondatok összerakása, olvasása.

Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok olvasása.

Összetett mondatok olvasása.

Szövegek olvasása

Az olvasástanítással párhuzamosan kissé késleltetve, halad az írástanítás. Az írás előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének, kiemelt szerepe van. A tollbamondás nagy jelentőségű az írástanítás folyamatában. A betűk, szótagok, rövid szavak tanulásánál párhuzamosan és rendszeresen kell alkalmazni.

(Részlet Zsilka Sándorné: Tanulási zavar megjelenése az iskolai teljesítményben, a korrekció lehetőségei című munkájából)

           Meixner-módszer