Gyöngyvirág csoport:

 

Intézményünk Gyöngyvirág óvodai csoportjába tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott (felső határeset jellegű) gyermekeket várunk.

 

A csoportba az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata alapján tudjuk a gyermekeket fogadni.

 

Óvodásaink különleges gondozást, speciális ellátást, egyéni bánásmódot igényelnek. Feladatunk a gyermekek képességeinek fejlesztése, a gyógypedagógiai tudás– és eszköztár segítségével a sérült funkciók kompenzációja.

 

Kis létszámú csoportunkban — maximum 12 fő - szeretetteljes, sok segítséget nyújtó, családias légkör fogadja a családokat egész évben, ahol minden a gyermekek érdekét szolgálja.

 

Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek tevékenység-szükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás feltételeit biztosítva fejlesztjük 3 éves kortól a gyermekeket. A tevékenységi formák ritmikusan ismétlődnek, a gyakorlásra, az ismétlésre kellő időt biztosítva, a gyermekek spontán megnyilvánulásait figyelembe véve.

 

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését olyan feltételrendszer biztosításával segítjük elő, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a sajátos nevelési szükségleteket, a személyiségfejlesztést,a testi, szociális, értelmi érettség kialakítását.

 

A kis lépések elvét alkalmazva , a gyermekekre jellemző, cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe véve olyan képességfejlesztést valósítunk meg, amely az egyéni erősségeire épül, kellő időt, alkalmat biztosít a játékos feladatok végrehajtására, önálló törekvéseik megvalósítására. Az önállósodást elősegítik a napirendbe ágyazott önkiszolgálási tevékenységek: öltözködés, terítés, rendrakás, egymás segítése.

 

A hatékony gyógypedagógiai fejlesztés alapvető eleme a család és az óvoda nevelési elveinek egymáshoz közelítése, a közös célok kitűzése, és általában állandó együttműködés a szülői házzal. Ennek elősegítése érdekében a szülőkkel igényeik szerint évente többször, de legalább kétszer egyéni konzultációt folytatunk.

Gyöngyvirág csoport